Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou ze dne 14.3.2017

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou ze dne 14.3.2017

Místo konání:  KD – Restaurace

 

Přítomní zastupitelé: Starosta                         – Lukáš Nesvadba

Místostarosta                 – Iva Rosenbergová

Miroslava Koldovská

Miroslav Mňuk

Václav Vojtíšek

Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 19.00h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Martina Novotného a paní Janu Tomášovu .  Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se občanům.

Návrh usnesení:

Bod č.1 -Zastupitelstvo Obce určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek hlasování : Pro – 5                        Proti – 0

Usnesení č.2017-03-01 bylo schváleno

Starosta seznámil občany s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.

 Program: 1 – Určení zapisovatele a ověřovatele

2 – Schválení programu

3 – Vyhláška o nočním klidu

4 – Veřejnoprávní smlouva s obcí Háje nad Jizerou o spádovosti mateřské školky

5 – Projednání oprav cest

6 – Opětovné projednání darování pozemku Libereckému kraji

7 – Diskuze

Návrh usnesení:

Bod č.2-Zastupitelstvo obce Bystrá nad Jizerou schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 5                        Proti – 0

Usnesení č.2017-03-02 bylo schváleno

Bod č. 3 – Starosta obce přečetl návrh na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. Tato vyhláška určuje dobu nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodiny.  Stanovují se výjimečné případy, při kterých není noční doba vymezená. To jsou 31.1 – Silvestr,  30.4. – Pálení čarodějnic ,  5.7 – Turnaj v malé kopané, v době konání Posvícenské zábavy a Maškarního plesu. Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce.

Výsledek hlasování: Pro – 5                        Proti – 0

Usnesení č.2017-03-03 bylo schváleno

Bod č.4 –  Starosta předložil ke schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Háje nad Jizerou o spádovosti mateřské školky a základní školy. Jelikož v naší obci školku ani školu nemáme, musíme mít sepsány tyto veřejnoprávní smlouvy s obcí do které můžeme umístit děti předškolního a školního věku.

Výsledek hlasování: Pro – 5                          Proti – 0

Usnesení č.2017-03-04 bylo schváleno

Bod č.5 – Starosta dal k projednání  návrh oprav cest. Jednalo by se o cestu od p. Hladíka po Hůru. Předběžný finanční návrh  je cca 1 600 000,-kč . Je přislíbena dotace od Mikroregionu v hodnotě cca 200 000,- kč. Musí také proběhnout jednání s p. Sýkorovou, která přislíbila nějaké peníze na opravu a má se dostavit na obecní úřad Bystrá nad Jizerou

 

Bod č.6 – Starosta dal ke schválení žádost o souhlas s darováním pozemku do vlastnictví Libereckého kraje . Jedná se o pozemek u dřevěného mostu č.1184/5 v katastrálním území Bystrá  nad Jizerou. Bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí.

Výsledek hlasování: Pro – 5                           Proti – 0

Usnesení č.2017-03-06 bylo schváleno

 

Zahájení diskuze : Oprava krajské silnice – urgujeme písemně

  • Ořezání křoví u p. Frolika
  • Opravit rozmetadlo na posyp

Starosta poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání v 19.40 h.

Přílohy zápisu: Prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

 

Zapisovatel : Iva Rosenbergová……………………………..

Ověřovatelé:  Jana Tomášová…………………………………

Martin Novotný …………………………………….

Starosta:        Lukáš Nesvadba………………………………………

 

 

Usnesení z veřejného zasedání Bystrá nad Jizerou

 

03/1 Schválení ověřovatelů a zapisovatele

( usnesení č. 2017-03-01)

Hlasování : Pro -5   Proti – 0

 

03/2 Schválení programu

( usnesení č.2017-03-02)

Hlasování : Pro – 5   Proti – 0

 

03/3 Schválení vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu

( usnesení č.2017-03-03)

Hlasování: Pro – 5     Proti – 0

 

03/4 Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Háje nad Jiz. o spádovosti školky a školy

( usnesení č. 2017-03-04)

Hlasování : Pro – 5     Proti – 0

 

03/5 projednání opravy cest

 

03/6 Schválení s darováním pozemku

( usnesení č.2017–03 -06)

Hlasování : Pro – 5   Proti – 0

 

12/8 Schválení pronájmu pozemků

( usnesení č.2016-12-07)

Hlasování : Pro – 5     Proti – 0