Zápis z veřejného zasedání – 8.12.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou ze dne 8.12.2016

Místo konání: KD – Restaurace

Přítomní zastupitelé: Starosta – Lukáš Nesvadba

Místostarosta – Iva Rosenbergová

Miroslava Koldovská

Miroslav Mňuk

Václav Vojtíšek

Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18.00h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Zdenka Šíra a paní Janu Koldovskou . Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se občanům.

Návrh usnesení:

Bod č.1 -Zastupitelstvo Obce určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek hlasování : Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-01 bylo schváleno

Starosta seznámil občany s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.

Program: 1 – Určení zapisovatele a ověřovatele

2 – Schválení programu

3 –Návrh rozpočtu n rok 2017

4 – Rozpočtový výhled

5 – Průběžné výsledky hospodaření obce

6 – Inventarizace

7 – Žádost o souhlas s převodem pozemku

8 – Záměr pronájmu pozemků

9 – Záměr darovat pozemek

10 – Vodovodní přípojka

11 – Znak a vlajka obce

12 – Rozpočtové změny

13 – Diskuze

Návrh usnesení:

Bod č.2-Zastupitelstvo obce Bystrá nad Jizerou schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-02 bylo schváleno

Bod č. 3 – Starosta obce přečetl návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016. Tento návrh rozpočtu byl schválen.

Rozpočet byl vyvěšen na webových stránkách obce a na veřejné tabuli.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-03 bylo schváleno

Bod č.4 – Starosta obce přečetl rozpočtový výhled na období 2018 – 2021. Tento rozpočtový výhled byl schválen. Tento rozpočtový výhled byl vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-04 bylo schváleno

Bod č.5 – Starosta seznámil občany s hospodařením obce a stavu na účtech obce(BÚ -4.226069,-kč

SBÍRKA NA MOST -122.024,-kč, ČNB 1.249060,-kč

Bod č. 6 – Starosta jmenoval členy inventarizační komise, p. Václava Vojtíška, p. Miroslavu Koldovskou a jako předsedu určil p. Miroslava Mňuka. Tato komise bude řádně proškolena k výkonu inventarizace. Starosta obce vydává příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2015. Fyzická i dokladová inventarizace bude provedena v termínu 15.12.2015 – 20.1.2015

Zastupitelé obce schválili tento příkaz a členy komise

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-05 bylo schváleno

Bod č.7 – Starosta dal ke schválení žádost o souhlas s převodem pozemku č.324/2(ostatní plocha) v katastrálním území Bystrá nad Jizerou do vlastnictví obce Háje nad Jizerou.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-06 bylo schváleno

Bod č.8 – Starosta dal ke schválení žádost o pronájem pozemků č.1161/2,1162/4,1116/5,1182/2 a 1181/2 v kastastrálním území obce Bystrá n/Jiz za účelem zemědělského užívání panu Heřmanovi.

Pronájem je stanoven na 1000,-kč/rok. Jako podmínku dává obec pozemky s dobytkem pořádně oplotit, z důvodu častého útěku dobytka v minulých letech.

Žádost o pronájem pozemků č.209/7,209/3,211/3 – se odkládá, jelikož se nedostavil nikdo z navrhovatelů, aby podal vysvětlení k jakému účelu chce pozemek pronajmout.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-07 bylo schváleno

Bod č.9 – Žádost o pronájem pozemků č.209/7,209/3,211/3 – se odkládá, jelikož se nedostavil nikdo z navrhovatelů, aby podal vysvětlení k jakému účelu chce pozemek pronajmout.

Bod č.10 – Starosta dal k projednání darování pozemku č.1184/5 v majetku obce Bystrá n/Jiz Libereckému kraji. Jedná se o pozemek na kterém stojí dřevěný most.

Výsledek hlasování: Pro -4 Proti – 1

Usnesení č.2016-12-08 bylo schváleno

Bod č.11 – Starosta přečetl žádost o vodovodní přípojku k rodinnému domu č.p 57

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2015-12-09 bylo schváleno

Bod č.12 – Starosta dal ke schválení rozpočtové změny v příjmech z voleb 22.000,-kč, z ministerstva kultury 1.000.000,-kč, z Liber. Kraje 2.695.000,-kč

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-10 bylo schváleno

Bod č. 13 – Starosta oznámil výběr nejlepšího znaku a vlajky obce o kterém mohli lidé rozhodnou na veřejné schůzi. Vyhrála varianta č.3. Tento varianta bude vyvěšena na úřední desce.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0

Usnesení č.2016-12-11 bylo schváleno

Zahájení diskuze :

Starosta poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání v 19.15 h.

Přílohy zápisu: Prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

Rozpočtová změna

Rozpočtový výhled

Rozpočet

Zapisovatel : Iva Rosenbergová……………………………..

Ověřovatelé: Jana Koldovská…………………………………

Zdenek Šír …………………………………….

Starosta: Lukáš Nesvadba………………………………………

Usnesení z veřejného zasedání Bystrá nad Jizerou

12/1 Schválení ověřovatelů a zapisovatele

( usnesení č. 2016-12-01)

Hlasování : Pro -5 Proti – 0

12/2 Schválení programu

( usnesení č.2016-12-02)

Hlasování : Pro – 5 Proti – 0

12/3 Schválení vyrovnaného rozpočtu

( usnesení č.2016-12-03)

Hlasování: Pro – 5 Proti – 0

12/4 Schválení rozpočtového výhledu

( usnesení č. 2016-12-04)

Hlasování : Pro – 5 Proti – 0

12/5 Schválení inventarizace

( usnesení č 2016 -12 -05)

Hlasování: Pro – 5 Proti – 0

12/7 Schválení převodu pozemku

( usnesení č.2016 – 12 -06)

Hlasování : Pro – 5 Proti – 0

12/8 Schválení pronájmu pozemků

( usnesení č.2016-12-07)

Hlasování : Pro – 5 Proti – 0

12/10 Schválení darování pozemků

( usnesení č.2016-12-08)

Hlasování:Pro – 4 Proti – 1

12/11 Schválení vodovodní přípojky

(usnesení č.2016-12-09)

Hlasování: Pro – 5 Proti – 0

12/12 Schválení rozpočtové změny