Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou ze dne 15.9.2016

       Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

                Bystrá nad Jizerou ze  dne 15.9.2016

 

Místo konání: KD – HASIČNA

Přítomní zastupitelé:  Starosta   – Lukáš Nesvadba

Místostarosta – Iva Rosenbergová

Miroslav Mňuk  – dostavil se později

Miroslava Koldovská

Václav Vojtíšek

 

Veřejné zasedání začalo v 19.00 h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Věru Tomášovou a pana Jaroslava Sasku.  Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek  hlasování: Pro – 4      Proti – 0

Usnesení  č.2016-09-01  bylo schváleno

 

Starosta seznámil občany s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.

Program: 1 –Smlouva s Povodím Labe o věcném břemeni

2 – Převod pozemků

3 – Návrh na znak a vlajku obce

4 – Informace ohledně prací na dřevěném mostě

5 – Diskuze

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bystrá schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 4         Proti – 0

Usnesení č.2016-09-02  bylo schváleno

 

Bod   1 – Starosta  předložil ke schválení  smlouvu s Povodím Labe o nájmu pozemku č.1275/1 a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena č.2579/3. (Jedná se o nový pilíř mostu)

Výsledek hlasování: Pro -4              Proti – 0

Usnesení č.2016-09-03  bylo schváleno

 

Bod  2 – Starosta předložil jako návrh ke schválení  převod cest  z pozemkového fondu  na obec Bystrá nad Jiz. Jedná se o tyto cesty 1252,1232/1 a 1190/1.

Výsledek hlasování: Pro -5               Proti – 0

Usnesení č. 2016-09-04 bylo schváleno

 

Bod  3 –  Starosta informoval občany o návrhu na znak a vlajku naší obce. Návrhy na vlajku a znak od Mgr. Jana Tejkala bude vyvěšen na stránkách obce Bystrá.

 

Bod 4 – Diskuze

 

Diskuze: Informace o mostu

 

V 19.30 starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání.

 

Přílohy zápisu- prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

 

Zapisovatel: Rosenbergová…………………………………………………..

 

Ověřovatelé: Věra Tomášova …………………………………………………….

Jaroslav Saska……………………………………………………….

Starosta: Lukáš Nesvadba……………………………………………………………

 

Usnesení z veřejného zasedání ZO Bystrá nad Jizerou

9/1 Schválení zapisovatele a ověřovatele

(usnesení č. 2016-09-01)

Hlasování: pro-4   proti -0

 

9/2 Zastupitelstvo obce schvaluje program

(usnesení č. 2016-09-02)

Hlasování:pro-4   proti-0

 

9/3 Zastupitelstvo obce smlouvu s Povodím Labe

(usnesení č. 2016-09-03)

Hlasování:pro-4    proti-0

 

9/4  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převod pozemků

(usnesení č. 2016-09-04)

Hlasování:pro-5    proti-0

 

 

Za obecní úřad Bystrá nad Jizerou

Starosta: Lukáš Nesvadba