Zápis z veřejného zasedání ZO Bystrá nad Jizerou ze dne 15.2.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Bystrá nad Jizerou ze  dne 15.2.2016

Místo konání: KD – HASIČNA

Přítomní zastupitelé:  Starosta   – Lukáš Nesvadba

Místostarosta – Iva Rosenbergová

Miroslav Mňuk

Václav Vojtíšek

Miroslava Koldovská

Veřejné zasedání začalo v 18.30 h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Menšíka a paní Janu Koldovskou.  Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Bystrá určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek  hlasování: Pro – 5      Proti – 0

Usnesení  č. 2016-02-01  bylo schváleno

Starosta seznámil občany s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.

Program: 1 –Informace o výběrovém řízení na dřevěný most

Projednání smlouvy vybraným zhotovitelem

2-  Projednání dotace na dřevěný most z Libereckého kraje

3-  Projednání zaměstnance z ÚP

4-  Diskuze

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bystrá schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 5           Proti – 0

Usnesení č. 2016-02-02 bylo schváleno

Bod   1 – Starosta obce informoval o vítězi výběrového řízení, kterého doporučila hodnotící komise a doporučila s ním sepsat smlouvu o dílo.  Dodavatelem na akci: Oprava krytého mostu přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou se stal ing. Vladimíra Buřta IČO: 63121956  v celkové nabídnuté ceně 4 847 647,-kč vč. DPH. Hlasování o dodavatele: Opravy krytého mostu přes Jizeru v Bystré nad Jizerou.

Výsledek hlasování: Pro -4              Proti – 1

Usnesení č. 2016-02-03 bylo schváleno

Bod  2 – Starosta seznámil občany s možností získání dotace z fondu Libereckého kraje na dřevěný most.  Hlasování pro podání žádosti obcí Bystrá nad Jizerou ve výši 1 200 000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro -5               Proti – 0

Usnesení č. 2016-02-04 bylo schváleno

Bod  3 –  Starosta podal návrh na zažádání zaměstnance z ÚP na VPP. Byl vybrán p. Břetislav Kučera st. Tento návrh byl schválen.

Výsledek hlasování: Pro – 4              Proti – 0                        Zdržel se – 1

Usnesení č.2016-02-05  bylo schváleno

Bod  4 –  Starosta dal ke schválení darovací smlouvu od obce Benešov a obce Háje nad Jizerou. Obec Benešov nám poskytne dar v částce 30 000,-kč. Obec Háje nad Jizerou nám poskytne dar v částce 15 000,-kč. Tyto darovací smlouvy byly schváleny.

Výsledek hlasování: Pro – 5              Proti –  0

Usnesení č.2016-02-06  bylo schváleno

Bod 5 – Starosta podal návrh na rozpočtovou změnu – Příspěvek na mikroregion               3 885,-kč

Zastupitelstvo                                260 500,-kč

Veřejná správa                               198 885,-kč

Výsledek hlasování : Pro-5                Proti – 0

Usnesení č. 2016-02-07 bylo schváleno

Diskuze

Informace o kompostérech

V 19.00 starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání.

Přílohy zápisu- prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

Zapisovate: Iva Rosenbergová……………………………………………………

Ověřovatelé: Jana Koldovská ……………………………………………………

Milan Menšík    …………………………………………………

Starosta: Lukáš Nesvadba………………………………………………………