Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obec Bystrá nad Jizerou
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo Obce Bystrá nad Jizerou se na svém zasedání dne 10.2.2009 usnesením č.     /2009
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   a v  souladu s § 10.písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Bystrá nad Jizerou touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) zavádí místní   poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek”).
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Bystrá nad Jizerou.
3) Na řízení o poplatku se vztahuje zvláštní zákon1).
Článek 2
Poplatník
Poplatníkem je:
1)   fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které   poplatek odvádějí.
 2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba;
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně  a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1) Poplatník j e povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
_________________________________________________________________
1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) V  rámci   ohlašovací   povinnosti   poplatník uvede   své   jméno, příjmení, datum narození
a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby, pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly.
Článek 4
Sazba poplatku
 
1) Sazba poplatku ročně činí 450 Kč, a tvoří ji
a) částka     200,- Kč na poplatníka a kalendářní rok
b) částka    250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního
2) Rozúčtování nákladů vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 je uvedeno v příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této OZV.
3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k  individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v  průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
4) Poplatek za příslušný kalendářní rok se platí :
a) hotově v pokladně Obecního úřadu Bystrá nad Jizerou
b) bankovním převodem na č.ú. 260926-774/0600.
 c) poštovní poukázkou
Článek 5
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. července každého kalendářního roku.
 
    Článek 6
   Osvobození
 
1)      Od poplatku se osvobozují poplatníci starší 90 let.
2)      Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat.
 
 Článek 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb,.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů2).
 
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o poplatku                 za komunální odpad.
Článek 9
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 11.2.2009.
 
 
 
                Martin Novotný                                            Libuše Hadincová
         místostarosta                                                     starostka
 _________________________________________________________________________
2) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (nedovedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Vyvěšeno na úřední desce dne   : 11.2.2009
Sejmuto z úřední desky dne       : 28.2.2009

Příloha č. 1 
 
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2009
obce Bystrá nad Jizerou
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
v obci Bystrá nad Jizerou:
Náklady na sběr, svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu v r. 2008:  73 294,- Kč
Ke dni 31.12.2008 žilo na území 121 trvale hlášených osob.
K témuž dni bylo v katastru obce   44 objektů určených k individuální rekreaci.
K 31.12.2008 měla obec               165 poplatníků místního poplatku

73 294   :   165   =   444,20 Kč/na jednoho poplatníka/rok

Příjem z místního poplatku za sběr,svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu
v r. 2008:            54 650,- Kč
Doplatek obce:    18 644,- Kč